Bělíkova 1387 2015 b

OZNÁMENI O VÝSLEDKU 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 pracovních dnů od tohoto rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (§ 60a odst. 7 školského zákona), vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Podle ustanovení § 60 odst. 19 školského zákona lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává dvojmo řediteli školy: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

výsledky 2. kola přijímacího řízení – nástavbové studium

výsledky 2. kola přijímacího řízení – studijní obory

výsledky přijímacího řízení – 2. kolo – učební obory