univ 3

Škola je zapojena do projektu UNIV 3, jehož cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Více o projektu

Rozvoj SŠHL Frýdlant

Na SŠHL Frýdlant probíhá projekt Rozvoj SŠHL Frýdlant, podle Šablon I.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007908

V rámci tohoto projektu byla nově vytvořena pozice Kariérový poradce a podpořena činnost Školního asistenta.

Projekt bude probíhat 2 roky, školní rok 2017/2018 a 2018/2019 a v průběhu těchto školních let budou mít žáci, ohrožení školním neúspěchem, možnost navštěvovat doučování v různých předmětech dle jejich zájmu a potřeby, například v anglickém jazyce, českém jazyce, účetnictví, ekonomice, technologii, psychologii a podobně.

Pedagogové naší školy budou mít možnost vyjet na stáže do jiných škol, sdílet zkušenosti i ze vzájemné spolupráce v rámci naší školy a dále se vzdělávat v kurzech DVPP v rozsahu 8 hodin, různě tématicky zaměřených.

Projekt Šance

Naše škola zareagovala na výzvu č. 56 MŠMT, která se součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Projekt trvá od 3.8.2015 do 18.12.2015.

Škola v rámci projektu Šance využije 2 šablony:

  1. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. V rámci této aktivity  se 40 žáků se 4 pedagogy zúčastnilo pobytu ve Velké Británii s výukou angličtiny a poznáváním reálií této země. Během pobytu žáci na vlastní oči spatřili  mnoho památek v Londýně, navštívili Windsor Castle a přímořské letovisko Brighton. Žáci se také seznámili s prostředím multikulturních rodin, ve kterých byli ubytováni.
  2. Čtenářské dílny. V rámci této aktivity škola nakoupila 100 kusů knih v tištěné podobě pro každé z pracovišť školy a dále také 2 elektronické čtečky knih pro každé pracoviště. Žáci se tak v hodinách českého jazyka seznamovali  s klasiky literatury zábavnější formou, díla rozebírali a diskutovali o nich. Tím vznikly skutečné čtenářské dílny.

Bez n‡zvu-1

Projekt Erasmus+

erasmus

Projekty mobility osob – odborné stáže žáků ve Finsku a Německu

Program Erasmus+ je určen pro školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých a pro mládež a sport. V rámci prvních dvou klíčových akcí jsou podporovány aktivity, jako jsou vzdělávací mobility jednotlivců (projekty mobility osob) a projekty spolupráce, a to v pěti vzdělávacích oblastech: ve školním vzdělávání, odborném vzdělávání a vzdělávání dospělých..

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant organizuje odborné stáže do Německa a Finska. Význam odborných stáží spočívá v získávání zkušeností s novými technologiemi v jednotlivých firmách a na jednotlivých pracovištích, rozšíření komunikativních cizojazyčných schopností zejména v odborné terminologii i běžné komunikace. Stáž zvyšuje míru samostatnosti, rozhodování účastníků v odborné praxi, rozvíjí flexibilitu účastníků stáže a rozšiřuje možnosti uplatnitelnosti v konkurenci na trhu práce. Cílovou skupinou byli žáci tříletých učebních oborů  Zahradník,  Lesní  mechanizátor, kteří se zúčastnili  odborných stáží ve Finsku a  čtyřletého studijního oboru  Veterinářství, kteří vyjeli do Německa.

Do projektu jsou zapojeny tyto partnerské subjekty v Německu – Sachsisches Landesamt für Umwelt Landwirtschaft und Geologie Dresden v Köllitsch  a  ve Finsku vysoká škola  Jyväskylän  Educational Consortium v Jämsäkoski a Jämsä.

V projektovém období 2014-16 vycestovalo na odborné stáže celkem 18 žáků.

Prezentace z odborné stáže oboru zahradník, lesní mechanizátor a veterinářství.

Přístavba dílen a samoobslužného mycího boxu pro praktické vyučování žáků technických oborů

Výstupy projektu:

Bylo vybudováno zázemí pro praktickou výuku oborů Technické služby v autoservisu, Opravář zemědělských strojů, Strojní mechanik, Veterinářství a Agropodnikání. V rámci projektu bylo nakoupeno moderní vybavení (kafilerní boxy a pitevní stůl) a vybudován mycí box tak, aby zařízení vyhovovalo požadavkům budoucích zaměstnavatelů absolventů školy.

Zdroj podpory:

Regionální operační program NUTS II Severovýchod, oblast podpory 4.2

Celkové náklady: 2 257 270,01 Kč

Výše dotace:       1 918 679,49 Kč
Doba realizace:   9. 4. 2013 – 9. 10. 2013

10_37_111_126_1459_CJ10_37_111_126_1458_CJ10_37_111_126_1457_CJ

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ DOTYKEM

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ DOTYKEM

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Žadatel: ATTEST, s.r.o.

Partner projektu: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Realizace projektu: 1. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Popis projektu: Se začátkem školního roku 2014/15 byl zahájen projekt „Vzdělávání dotykem“, do něhož se naše škola zařadila jako partner po boku dalších škol z Libereckého kraje. Projekt podporuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti pedagogických kompetencí, aplikace informačních a komunikačních technologií do prostředí vzdělávání žáků na středních školách, prohlubování odborných znalostí a implementace dotykových digitálních zařízení do školního prostředí. Do projektu se zapojilo 25 pedagogů, kteří absolvují vzdělávací kurzy v oblastech: Didaktika odborných předmětů s ICT, Příprava projektů na SŠ a využívání ICT ve výuce pro SŠ, Word 2010, Excel 2010, Power Point 2010, Autorské právo ve školní praxi, E-learning pro pedagogy, Geocaching – nástroj pro podporu přírodovědné gramotnosti a další. Pedagogové dostanou k dispozici vybrané dotykové technologie (20 notebooků s dotykovým displejem včetně programového vybavení). Součástí projektu je rovněž vzdělávání ředitelů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Bez n‡zvu-1

TechUP

PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

V roce 2013 jsme se stali partnerem projektu Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Libereckém kraji, z něhož bude naše škola během následujících dvou let čerpat investiční i neinvestiční finanční prostředky na nákup nového technického vybavení.

Z projektu budou také podporovány aktivity pro studenty SŠ,  jako jsou kroužky meteorologie, včelařství a rybářství. Dále zájmový kroužek pro žáky ZŠ a to péče o domácí mazlíčky a projektové dny pro partnerské základní školy z regionu, zřízení
metodického centra pro přírodovědné předměty a  v neposlední řadě také vzdělávání pedagogů.
Projekt klade důraz na spolupráci středních a základních škol.

Projekt nám také umožňuje financovat studijní exkurze našich studentů.

1. Metodické centrum přírodovědných předmětů

Metodická centra budou vytvořena na úrovni okresů tak, aby byly jejich služby dostupné potenciálně zapojeným pedagogům. Náplní metodického centra bude zajišťovat realizaci periodických (zpravidla 4 x v průběhu školního roku) setkávání pedagogů, zabezpečovat přenos informací o aktivitách v jednotlivých oborech, sdílení vzdělávacího obsahu. Součástí metodických setkání bude i předávání znalostí a zkušeností externími odborníky na metody a formy vzdělávání a externími odborníky ze strany zaměstnavatelů pro efektivní transfer technologií.

Metodické centrum bude působit průběžně vůči všem pedagogům daného oboru prostřednictvím sítě internet.

Cílem aktivity je stimulovat spolupráci pedagogů, přičemž „institucionalizace“ výměny zkušeností umožní vnést do této oblasti větší míru koordinace, což bude mít zpětně dopad na zvýšení kvality vzdělávání.

Kontaktní osoba:
Ing. Radomíra Hradilová – metodik pro přírodovědné předměty
E-mail: radomira.hradilova@sshlfrydlant.cz

Fotografie z metodického setkání 26.11.2013:

 10_37_149_163_1539_CJ 10_37_149_163_1540_CJ 10_37_149_163_1547_CJ 10_37_149_163_1546_CJ

2. Volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ

Střední školy zapojené do projektu budou realizovat volnočasové aktivity pro vlastní žáky, které budou navazovat na školní vzdělávací program a rozšiřovat probírané učivo, současně dají možnost hlubšího pochopení látky, praktickému vyzkoušení a rozvoji dovedností, zejména s ohledem na menší počet žáků ve skupině.

Kontaktní osoby:
Ing. Radomíra Hradilová – Vedoucí kroužku meteorologie
Bc. Eliška Svobodová – Vedoucí kroužku včelařství
Jiří Mikoláš – Vedoucí kroužku rybářství

Fotogalerie

10_37_149_163_1543_CJ 10_37_149_163_1545_CJ 10_37_149_163_1542_CJ 10_37_149_163_1544_CJ 10_37_149_163_1541_CJ

3. Volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků ZŠ

Střední školy zapojené do projektu budou realizovat volnočasové aktivity pro žáky základních škol, které budou navazovat na RVP pro základní vzdělávání a rozšiřovat učivo.

Kontaktní osoba:
Ing. Leoš Havle – Vedoucí kroužku péče o domácí mazlíčky

Kroužek péče o domácí mazlíčky ve školním roce 2017/2018.

Fotogalerie

10_37_149_163_1549_CJ 10_37_149_163_1550_CJ 10_37_149_163_1551_CJ 10_37_149_163_1554_CJ 10_37_149_163_1552_CJ 10_37_149_163_1553_CJ

4. Exkurze

Ve školním roce 2013-2014 jsou naplánovány pro žáky Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, 3 exkurze
1) Spalovna Liberec
2) Přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně
3) Meteorologické stanice v regionu

Kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Kudrna, miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Fotogalerie

Exkurze do spalovny v Liberci, 10. 12. 2013

10_37_149_163_1537_CJ 10_37_149_163_1536_CJ 10_37_149_163_1538_CJ

5. Pořízení meteorologické stanice a analyzačních čidel pro výuku přírodovědných předmětů

V průběhu realizace projektu budou zakoupeny pomůcky na podporu přírodovědného a technického vzdělávání.
- Meteorologická stanice
- Analyzační čidla
- Pláště do pitevny
- Rybářské potřeby
- Včelařské potřeby

Kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Kudrna – miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Vysokoškolákem nanečisto

GRANTOVÝ PROGRAM LIBERECKÉHO KRAJE 4.4. Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Projekt klade důraz na odbornou úroveň a aktuálnost poskytovaných informací, rozvíjení tvořivosti, týmové spolupráce, na osvojování ekologického myšlení, aktivizaci k řešení problémů a na obohacování studentů o praktické poznatky získané mj. bezprostředním kontaktem s přírodninami, aktivním pobytem v terénu nebo v laboratoři.

Dalším cílem je užší spolupráce s ČZU Praha – Fakultou Životního Prostředí, která bude tzv. mentorem všech aktivit a vybudí v našich studentech větší zájem o problematiku životního prostředí a možnosti pokračování ve studiu v přírodovědném oboru na VŠ.

Partner projektu:

Česká Zemědělská Univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí

Doba trvání projektu:

červen 2013 až prosinec 2013.

10_37_148_162_1486_CJ

10_37_148_162_1487_CJ

Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji

Název projektu:   Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/08.0074
Období realizace projektu:  1. 2. 2010 – 31. 1. 2013

Cíl projektu:

Cílem projektu byla standardizace procesů řízení škol za účelem zajišťování a zlepšování kvality vzdělávání. V rámci projektu byla vytvořena a pilotně ověřena metodika hodnocení školy. Škola provedla vstupní a na závěr též výstupní hodnocení kvality, popsala své činnosti procesním způsobem a stanovila si ukazatele efektivnosti v jednotlivých procesech. Součástí projektu byl výběr 4 interních auditorů, kteří získali certifikát interního auditora kvality. Tito budou následně plnit důležitou roli v systému managementu kvality školy a budou zjišťovat, zdali zavedený systém managementu kvality je efektivně využíván a udržován.

Příručka kvality

Politika kvality

Cíle kvality

10_37_146_159_1434_CJ

Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku

ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE PODLE ZÁKONA Č. 179/2006 Sb.,

ve dnech 3-4.6.2014. Podrobný hamonogram zkoušek zde…

Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku

Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/3.2.01 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/04.0018
Období realizace projektu: 1. 10. 2012 – 31. 3. 2015

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšíření dalšího vzdělávání v Libereckém kraji v oblasti zemědělství. V projektu budou vytvořeny takové aktivity, které budou směřovat k vytvoření vzdělávacích programů, včetně výukových materiálů a budou pilotně ověřeny na skupině 12 osob (celkem), zda odpovídají výsledkům, které si programy stanovily. Vzdělávací programy se budou týkat úplných kvalifikací Opravář zemědělských strojů a Včelař. Programy budou vycházet nejen z požadavků zaměstnavatelů, ale i jednotlivců a budou vytvořeny na základě standardů Národní soustavy kvalifikací. Dále budou vytvořeny výukové materiály k oběma kvalifikacím. Frýdlantsko je chudý region, který trpí vysokou nezaměstnaností, geograficky je odloučený, chceme proto podpořit jeho obyvatele, aby byli lépe uplatnitelní na trhu práce.

Pilotní ověřování

V rámci projektu Frýdlantsko nabízí SŠHL Frýdlant pro veřejnost zcela nový vzdělávací program zaměřený na chov včel a zpracování včelích produktů. První – pilotní – běh tohoto kurzu bude poskytnut veřejnosti bezplatně v průběhu školního roku 2013-14. Náklady na kurz budou plně hrazeny Evropskými fondy. Více informací najdete v přiloženém letáku. (Otevřít leták)

10_37_145_158_1456_CJ 10_37_145_158_1455_CJ 10_37_145_158_1454_CJ

Modulové vyučování v odborném výcviku technických oborů

Modulové vyučování v odborném výcviku technických oborů

Název projektu: Modulové vyučování v odborném výcviku technických oborů
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.01/1.1.22 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém  kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.22/01.0004
Období realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 5. 2014

Cíl projektu :

Cílem projektu je modernizace vyučování a inovace vyučovacích metod a prostředků na Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant a to prostřednictvím tvorby nových výukových materiálů pro praktické vyučování technických oborů. Jde o vytvoření pracovních listů, metodických materiálů pro žáky a učitele, které budou doprovázet nově vzniklé moduly pro technické obory.
Dalším cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky technických oborů zlepšením materiálně technických podmínek v odborném výcviku. Zároveň bude probíhat další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří se budou účastnit odborných stáží na pracovištích sociálních partnerů. Bude probíhat spolupráce v oblasti připomínkování vzniklých modulů odborníky z praxe a v neposlední řadě se žáci technických oborů budou zúčastňovat odborných exkurzí.
Nově vzniklé moduly budou pilotně ověřovány ve školním roce 2013/2014 a po tomto ověření budou zakomponovány do Školních vzdělávacích programů.

Nejdůležitější klíčové aktivity projektu:

vytvoření obsahové náplně jednotlivých vzdělávacích modulů v oblasti odborného výcviku technických oborů
zapracování vzdělávacích modulů do školních vzdělávacích programů tak, aby byla vytvořena prostupnost jednotlivých stupňů vzdělání
zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků
provádění osvětové  činnosti pro cílovou skupinu, veřejnost, odbornou veřejnost
pilotní ověřování modulového vzdělávání v období 09/2013 – 05/2014

Informace o aktuálním dění při realizaci projektu v pro jednotlivá období:

únor – říjen 2012

listopad 2012 – březen 2013

květen – září 2013

říjen 2013 – únor 2014

10_37_112_127_1477_CJ 10_37_112_127_1478_CJ 10_37_112_127_1479_CJ 10_37_112_127_1480_CJ 10_37_112_127_1481_CJ 10_37_112_127_1482_CJ 10_37_112_127_1483_CJ 10_37_112_127_1484_CJ 10_37_112_127_1396_CJ 10_37_112_127_1397_CJ 10_37_112_127_1398_CJ 10_37_112_127_1399_CJ 10_37_112_127_1400_CJ 10_37_112_127_1402_CJ 10_37_112_127_1403_CJ 10_37_112_127_1404_CJ 10_37_112_127_1405_CJ 10_37_112_127_1406_CJ 10_37_112_127_1407_CJ 10_37_112_127_1408_CJ 10_37_112_127_1409_CJ 10_37_112_127_1410_CJ 10_37_112_127_1411_CJ 10_37_112_127_1472_CJ 10_37_112_127_1473_CJ 10_37_112_127_1474_CJ 10_37_112_127_1475_CJ 10_37_112_127_1476_CJ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10_37_145_158_1387_CJ

EU peníze středním školám

10_37_147_160_1462_CJ

EU peníze středním školám

Název projektu: SŠHL Frýdlant, moderní škola
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0386
Datum zahájení realizace projektu:  14.05.2012
Datum ukončení realizace projektu: 13.05.2014

Projekt je složen z několika témat a šablon. Naše škola je zapojena do těchto:

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů

VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol

VII/1 Zlepšování sociálního klimatu ve škole – vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí

VIII/2 Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce učitelů – mentoring

Nová oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách OP VK a akce „EU peníze středním školám“ byla vytvořena se zaměřením na systémovou podporu vzdělávání na středních školách a konzervatořích. Smyslem oblasti podpory je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání. Vytipovaná témata se zaměřují na individualizaci, tvorbu nových vzdělávacích materiálů, podporu praxí nebo na vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výukové materiály (DUMy) vytvořené v rámci projektu ke stažení podle předmětů.

Kontakty mezi mládeží a odborné vzdělávání v Euroregionu Nisa Zittau - Frýdlant

Tradice a současnost v Euroregionu Nisa

Tento projekt byl připravován a je realizován ve spolupráci s partnerskou školou Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH, která sídlí v Žitavě. Projekt je financován z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

10_37_59_72_679_CJ 10_37_59_72_693_CJ

Doba trvání projektu: 1.9..2012 – 33.9.2013

Cíl projektu:

Vzájemné poznávání účastníků, navazování a prohlubování přátelských kontaktů, odbourávání předsudků, seznámení s příhraničním regionem a s odborným vzděláváním v partnerské zemi, obohacení o osobní, jazykové a odborné zkušenosti.

Obsah projektu:

V průběhu projektu byly střídavě v Žitavě a ve Frýdlantě realizovány jednodenní společné akce pro skupiny českých a německých žáků a pedagogů. Při společných poznávacích aktivitách a společné práci docházelo k vzájemnému poznání účastníků, k
poznávání příhraničního regionu a jeho tradic, jakož i k rozšíření a obohacení odborného vzdělání i osobních zkušeností. Pracovní aktivity byly zaměřeny na práci s kovem, ba floristiku a společné pečení a vaření.

Cílové skupiny:

Projekt je zaměřen na žáky, odborné učitele a učitele odborné výchovy obou škol.
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo

logo

Realizované aktivity

1. Pracovní schůzka pedagogických pracovníků obou škol – výměna zkušeností, plánování projektových aktivit (Hejnice, 2.11.2012)
10_37_59_72_1492_CJ 10_37_59_72_1494_CJ 10_37_59_72_1493_CJ 10_37_59_72_1495_CJ

2. Videa o projektu – série workshopů pro projektový tým, příprava natáčení, vlastní natáčení a zpracování filmu (střih, ozvučení, titulky,  …) – celkem 4 pracovní setkání v Großhennersdorfu + natáčení každé aktivity (listopad 2012, leden 2013, květen 2013, červenec 2013)

10_37_59_72_1502_CJ 10_37_59_72_1503_CJ 10_37_59_72_1507_CJ 10_37_59_72_1508_CJ

3. Společný vazačský workshop s tématem advent a vánoce – tradiční vánoční a adventní vazba, moderní trendy ve floristice, vánoční zvyky a tradice v obou regionech partnerských škol

10_37_59_72_1496_CJ  10_37_59_72_1504_CJ 10_37_59_72_1505_CJ 10_37_59_72_1506_CJ

3. Výměnné praxe pro žáky technických oborů – kovoobrábění, kování, sváření (2 jednodenní společné akce ve Frýdlantě a 2 v Zittau)

10_37_59_72_1498_CJ 10_37_59_72_1499_CJ 10_37_59_72_1500_CJ 10_37_59_72_1501_CJ 10_37_59_72_1509_CJ 10_37_59_72_1510_CJ 10_37_59_72_1512_CJ 10_37_59_72_1511_CJ

4. Společná práce v kuchyni pro žáky gastronomických oborů – tradiční pokrmy z ovoce  a zeleniny (Zittau, duben 2013)

10_37_59_72_1514_CJ 10_37_59_72_1513_CJ 10_37_59_72_1516_CJ 10_37_59_72_1515_CJ

5. Společná práce v pekárně – výroba drobného pečiva, příprava kváskového chlebového těsta, pečení v hliněné peci (Frýdlant, červen 2013)

10_37_59_72_1517_CJ 10_37_59_72_1518_CJ 10_37_59_72_1519_CJ 10_37_59_72_1520_CJ

6. Závěrečné společné setkání ve Frýdlantě s projekcí filmu o realizaci projektu. (Frýdlant, září 2013)

7. Vytvoření tištěného dokumentačního sborníku o realizaci projektu a popisem jednotlivých aktivit a fotodokumentací.

Po stopách tradic v Euroregionu Nisa

Tento projekt byl připravován a je realizován ve spolupráci s partnerskou školou Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH, která sídlí v Žitavě. Projekt je financován z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Doba trvání projektu: 1.4.2011 – 31.12.2011

Cíl projektu:

Vzájemné poznávání účastníků, navazování přátelských kontaktů, odbourávání předsudků, seznámení s příhraničním regionem a s odborným vzděláváním v partnerské zemi, obohacení o osobní, jazykové a odborné zkušenosti.

Obsah projektu:

V průběhu projektu byly střídavě v Žitavě a ve Frýdlantě realizovány jednodenní společné akce pro skupiny českých a německých žáků a pedagogů. Při společných poznávacích aktivitách a společné práci docházelo k vzájemnému poznání účastníků, k
poznávání příhraničního regionu a jeho tradic, jakož i k rozšíření a obohacení odborného vzdělání i osobních zkušeností. Pracovní aktivity budou zaměřeny na práci se dřevem, se sklem, tradiční textilní techniky a společné pečení, vaření a práci v obsluze.

Cílové skupiny:

Projekt je zaměřen na žáky, odborné učitele a učitele odborné výchovy obou škol.

Realizované aktivity  podle témat

Lidové stavby Horní Lužice – podstávkové domy

- žáci oboru Zpracovatel dřeva společně s německými kolegy absolvovali exkurzi s odborným výkladem po hornolužických vesnicích se zachovalou lidovou architekturou. Při následujících setkáních pak společně vytvořili podle připravených podkladů společně stavěli dřevěný model podstávkového domu. Součástí všech aktivit byla jazyková animace zaměřená na používání odborné slovní zásoby.

10_37_59_72_1278_CJ 10_37_59_72_1277_CJ 10_37_59_72_1279_CJ 10_37_59_72_1280_CJ

Tradiční textilní techniky na Liberecku

Těchto aktivit se účastnily převážně dívky oboru Provoz služeb a jejich německé protějšky – obor Hauswirtschaft. Aktivity zahrnovaly krátké seznámení s teorií textilních technik, jejich historií a zejména praktický nácvik výroby tradičních textilních výrobků různými technikami – tkaní, předení, různé způsoby tkaní na rámu, krosienkování a filcování. Tyto texhtilní workshopy probíhaly zčásti na Technické univerzitě v Liberci, a tak se účastníci měli možnost seznámit i se školnímu dílnami a výrobky studentů a dokonce je pozorovat při práci.

10_37_59_72_1281_CJ 10_37_59_72_1282_CJ 10_37_59_72_1283_CJ 10_37_59_72_1284_CJ

Gastronomická témata: Velikonoce a Ryby – tradice v chovu, přípravě a podávání

Projekt byl zahájen velikonočním tématem, vařilo se a peklo podle tradičních českých receptů.

Tato série aktivit byla dále zaměřena na kuchaře a číšníky, kteří se seznamovali s tradiceni chovu ryb v oblasti Horní Lužice, jejich kuchařské ú)pravě a způsoby podávání. Při jednotlivých setkáních absolvovali čeští a němečtí budoucí kuchaři a číšníci exkurzi, společnou praxi v kuchyni a „na place“ a téma vyvrcholilo soutěží v odborných dovednostech.

10_37_59_72_1285_CJ 10_37_59_72_1287_CJ 10_37_59_72_1288_CJ 10_37_59_72_1289_CJ

Poznávání přírodních krás obou příhraničních regionů „na vlastní chodidla“.

Součástí programu dvou jednodenních setkání byly krátké pěší výlety do přirody. Na Frýdlantsku to byl výstup na Frýdlantský Špičák, v Německu jsme prošli část pískovcové oblasti v okolí Johnsdorfu.

10_37_59_72_1290_CJ 10_37_59_72_1291_CJ

Exkurze a workshop ve sklárně Spiderglas

Sklářství má bezesporu v našem regionu dlouhou tradici. Poznali jsme a vyzkoušeli si prakticky jednu z technik jeho úpravy.

10_37_59_72_1292_CJ 10_37_59_72_1293_CJ 10_37_59_72_1294_CJ 10_37_59_72_1295_CJ

Comenius

Ukončený projekt: Společně pracovat a žít
Frýdlant – Saalfeld, 2011 – 2013

Cíl a obsah projektu:

Realizované aktivity projektu:

1. Přípravná fáze projektu (podzim 2011)

– zahrnovala

• komunikaci prostřednictvím e-mailu mezi oběma školami, konkretizaci aktivit, upřesnění časového harmonogramu projektových aktivit, sjednání termínu a programu společné přípravné schůzky zástupců obou škol ve Frýdlantě

• informace v rámci pracovního kolektivu obou škol – seznámení pedagogických pracovníků s projektem, možnost zapojení se do projektových aktivit, rozdělení úkolů při jejich realizace

• souběžná práce s cílovou skupinou na obou školách – seznámení žáků s obsahem a cíli projektu, informace o partnerské škole, oborech, o partnerské zemi a regionu (v rámci výuky v různých předmětech, informační tabule ve vestibulu školy)

• informování veřejnosti (žáci obou škol, rodiče, ostatní pracovníci školy)

2. Přípravná schůzka (19. 1. 2012 ve Frýdlantě)

- proběhla za účasti 3 zástupců školy ze Saalfeldu a projektového týmu SŠHL Frýdlant. Obsah schůzky:

• Stanovení termínu výměnného pobytu žáků ze Saalfeldu ve Frýdlantu na 16.– 25.4.2012

• Potvrzen počet žáků pro výměnu a složení skupiny podle oborů:

- 2x kovoobor (náplň praxe – svařování)

- 2x zahradnický obor (Hejnice – náplň podle aktuálního programu odborného výcviku

- 6x gastronomické obory a provoz služeb

• Byly projednány návrhy činnosti v průběhu výměnného pobytu – volnočasové aktivity

• Byl konkretizovány výstupy projektu – námět a použitá technika, způsob zpracování a dokumentování – koláž znázorňující dominanty regionů partnerských škol (kombinace materiálů), skleněné obrázky na jednotné téma

3. Příprava na výměnu žáků

– na obou stranách probíhala komunikace s cílovou skupinou včetně jazykové přípravy, organizační příprava, žáci se podíleli na určení konečné podoby výstupu – určení dominant našeho kraje pro zpracování formou koláže

4. Výměna žáků 16.-25. 4. 2012

- pobyt skupiny žáků ze Saalfeldu s pedagogickým doprovodem ve Frýdlantu s plánovaným programem (odborná praxe podle zaměření na pracovištích školy, volnočasové aktivity, práce na výstupech projektu)

5. Pokračování práce na výstupech projektu a hodnocení dosavadního průběhu realizace projektu

– jednak samostatně na obou pracovištích v rámci projektového týmu se zapojením žáků, jednak prostřednictvím elektronické pošty s partnerem.

6. Přípravná schůzka (Saalfeld, 14. -15.2.2013)

- naplánovánía projednání dalších projektových aktivit: termín výměny, počet a složení skupiny  (zastoupení oborů), ubytování, doprava, čas příjezdu, návrh programu, jazyková příprava žáků, stav prací na dokončení výstupu výměny 2012, společný výstup projektu 2013í

7. Desetidenníí pobyt žáků SŠHL Frýdlant v partnerské škole v BZ Saalfeld, Thüringen.

Ve dnech 8.-17.4.2013 se zůčastnilo 10 žáků naší školy s pedagogickým doprovodem výměnného pobytu v partnerském zařízení. Obsahem pobytu byla společná práce na pracovištích odborného výcviku a společné trávení volného času při poznávacích, kulturních a sportovních aktivitách.

Program:

odbornost – každý den dopoledne byli naši žáci začleněni do skupin německých žáků podle oborů a účastnili se běžného praktického vyučování. na začátku každého dne byla přítomna tlumočnice (zadání práce, BOZP), během praxe byli žáci nuceni dále komunikovat vlastními silami,což bylo přínosné pro jejich jazykový rozvoj

práce na výstupu projektu – probíhala v odpoledních hodinách po praxi a částečně i o víkendu. Žáci pracovali na jednotlivých panelech ve smíšených česko-německých čtyřčlenných skupinkách. Každá skupina si zvolila námět a zpracovala ho podle vlastní
fantazie. Z velké nabídky materiálu si mohli vybírat podle vlastního uvážení. Komunikace ve skupině probíhla převářně vlastními silami účastníků.

poznávací činnost – odpoledne a o víkendu v podobě exkurzí ve městě Saalfeldu a blízkém okolí

odborná témata – (hořčičný mlýn, pracoviště CNC strojů, Klößemuzeu). exkurzí se účastnili žáci obou partnerských škol.

všeobecně poznávací témata – zámek Rudolstadt, historické pamětihodnosti Saalfeldu, jeskyně Saalfeld, městské muzeum Saalfeld, Erfurt. Exkurzí se účastnili žáci obou škol.

volnočasové aktivity – společné sportovní aktivity (pěší vycházka, bowling, stolní tenis), posezení u ohně s opékáním

jazyková animace – společná česko-německá jazyková příprava formou her zaměřená především na základní komunikaci, odbornou slovní zásobu a materiály použité při práci na výstupu projektu

10_37_107_122_1465_CJ 10_37_107_122_1466_CJ 10_37_107_122_1467_CJ 10_37_107_122_1468_CJ 10_37_107_122_1469_CJ 10_37_107_122_1470_CJ 10_37_107_122_1471_CJ

Inovace výuky za využití modulového systému vzdělávání

Název projektu: Inovace výuky za využití modulového systému vzdělávání

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Popis projektu: Cílem projektu je inovovat vzdělávací systém Střední hospodářské a lesnické školy Frýdlant prostřednictvím modulové výuky a dosáhnout tak prostupnosti mezi obory. Nový systém současně umožní žákům nastavit si volbou vhodných vzdělávacích modulů takovou náročnost, jaká odpovídá jejich možnostem a schopnostem.

Doba trvání: říjen 2009 až červenec 2011

Projekt je spolufinancován Sociálním fondem Evropské Unie a státním rozpočtem ČR.

Aktuality:

říjen – prosinec 2009, leden – srpen 2010, září – prosinec 2010, leden – březen 2011, duben – červen 2011

Výstupy projektu

Vyučovací moduly pro jednotlivé předměty:

Český jazyk

Obory E – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, Obory H – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, Obory M – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Anglický jazyk

Obory E – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, Obory H – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník , Obory M – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Německý jazyk

Obory E – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, Obory H – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, Obory H – druhý jazyk - 2. ročník, 3. ročník,,

Obory M – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Občanská nauka

Obory E – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, Obory H – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, Obory M -  2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Matematika

Obory E – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, Obory H – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, Obory M – 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Chemie

Obory H – 1. ročník, Obory M hum. – 1. ročník Obory M přír. - 1. ročník, 2. ročník

Biologie

Obory H – 1. ročník, Obory M hum. – 2. ročník, Obory M přír. – 1. ročník, 2. ročník

Fyzika

Obory H – 2. ročník,  Obory M  – 1. ročník

Ekologie

Obory H – 1. ročník, Obory M hum. – 2. ročník, Obory M přír. -  2. ročník

ICT

Obory E – 2. ročník, 3. ročník, Obory H – 2. ročník, 3. ročník, Obory M – 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Vytvoření databáze výukových prezentací pro odborné předměty

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registračmí číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0047

Doba trvání projektu: 1.10.2010 – 30.4.2012

Projekt byl zaměřen na tvorbu multimediálních výukových materiálů v podobě výukových prezentací pro interaktivní tabule a dataprojektory a jejich implementaci do výuky žáků v odborných předmětech pro vybrané studijní a učební obory. Projekt navázal na ukončený projekt „Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy v oblasti ICT“ CZ.1.07/1.3.03/02.0015, díky kterému se učitelé odborných předmětů seznámili s možnostmi využívání těchto výukových prostředků a jejich významu pro zvýšení názornosti vyučování a pro aktivizaci žáků v procesu učení a naučili se se základními nástroji ICT zacházet.

Projekt si kladl za cíl:

• Rozvíjet získané dovednosti pedagogů v oblasti vytváření výukových materiálů ve prospěch vyšší kvality výuky. Zapojit učitele odborných předmětů v široké míře do aktivního využívání ICT technologií v přípravě na vyučování a při samotné výuce s důrazem na uplatnění dovedností získaných v kurzech předcházejícího projektu „Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy v oblasti ICT“, a to formou tvorby vlastních multimediálních vyučovacích materiálů.

• Vytvořit databázi výukových materiálů pro využití ve výuce odborných předmětů  zpracovávající jednotlivé celky učiva z oblastí odborných předmětů. Jedná se o prezentace obsahující kromě textu také videa, fotografie, animace, apod. pro tyto studijní a učební obory:

- zemědělské obory

- ochrana prostředí

- potravinářské obory

- pečovatelské obory

- lesnické a dřevařské obory

- technické a strojírenské obory

- zahradnické obory

• Využívat vytvořenou databázi interaktivních multimediálních prezentací pro názornou, didakticky pestřejší a pro studenta srozumitelnější výuku odborných předmětů vybraných studijních a učebních oborů a přispět tak k obohacení běžné výuky o použití těchto moderních informačních technologií v odborných předmětech, pro které v současné době existuje jen minimum komerčně šířených kvalitních elektronických výukových materiálů.

• Se zvýšením efektivity vzdělávání připravovat žáky na kvalitní život v dynamicky se rozvíjející společnosti.• Využívání těchto materiálů ve výuce motivovat žáky k dalšímu sebevzdělávání a podněcovat snahu o využívání IT v praktickém životě.• Přispět ke zvýšení atraktivity vzdělávání a tím podpořit prevenci předčasného odchodu žáků ze školy.

• Vytvořenou databázi zpřístupnit pro jiné školy.

• Vybudovat nutné zázemí pro využívání ICT ve výuce, tj. doplnit vybavení všech pracovišť školy o potřebnou multimediální techniku.

K dosažení těchto cílů byl sestaven pracovní tým, složený ze zkušených pedagogů, kteří pracovali v sedmi pracovních skupinách podle oborů. Jednotlivé skupiny vytvořily na základě platných pedagogických dokumentů (RVP, ŠVP) a vlastní zkušeností návrhy tématického obsahu jednotlivých celků. Pro každý tematický celek pak zpracovali sadu výukových materiálů, která zahrnovala elektronické prezentace (buď v programu MS PowerPoint nebo v programu ActivStudio pro použití na interaktivní tabuli) a doprovodné textové materiály, a to jak pro výklad nové látky, tak pro její procvičení a ověřování znalostí (pracovní listy pro žáky, zkušební testy).

Pro efektivní práci s těmito materiály vznikly také podpůrné materiály pro vyučující v podobě seznamu snímků a jednoduché metodiky, které usnadňují orientaci vyučujícího v souborech.

Při tvorbě všech elektronických i textových materiálů se snažili o dosažení maximální názornosti, srozumitelnosti a interaktivity, aby se zvýšila motivace žáků k učení a tím i jejich úspěšnost při studiu. Požadovaných hledisek bylo dosaženo zejména hojným využíváním fotografií a videosekvencí, které si tvůrci pro tento účel pořídili a upravili.

Zajímavým prvkem v prezentacích jsou animace, sloužící k usnadnění pochopení různých procesů, které podle návrhů pedagogů vytvořilo profesionální grafické studio.

V průběhu procesu tvorby byly vznikající výukové materiály konzultovány na pracovních schůzkách jak v rámci pracovních skupin, tak i mezioborově. Tyto pracovní schůzky měly velký přínos pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci.pro další tvorbu.

Hotové materiály byly postupně využívány při výuce v jednotlivých předmětech v rámci pilotního ověřování. Tím byla do projektu aktivně zapojena cílová skupina – žáci různých učebních a studijních oborů naší školy.Toto ověřování realizovali ve svých bežných hodinách jak samotní tvůrci – členové projektových pracovních skupin, tak i ostatní vyučujících odborných předmětů, kteří se do práce na projektu přímo nezapojili. Vznikl tak další prostor pro diskuzi, připomínky a nové podněty, které mohly být do vytvářených materiálů zapracovány.

Při pilotním ověřování se potvrdilo, že zavádění nových technologií do vyučování zvyšuje zájem žáků o probíranou látku a usnadňuje její osvojení. Ukázalo se rovněž, že využívání promyšlených materiálů pro procvičování a opakování učiva zvyšuje efektivitu ve výuce.

Dalším předpokladem, který se při pilotním ověřování potvrdil, je možnost využívat některé materiály s obecnějšími tématy (ekologie, výživa, psychologie, rozmnožování rostlin, stavba a činnost motorů, apod.) v různých předmětech u různých oborů. Tím se zvyšuje využitelnost vytvořených materiálů a rozšiřuje se cílová skupina.

Hotové výukové materiály byly prezentovány na závěrečném semináři projektu, na který byli pozváni všichni zaměstnanci školy a v případě zájmu je možné vyžádat si je na adrese radomira.hradilova@sshlfrydlant.cz.

Seznam zpracovaných témat:

- zemědělské obory

Zemědělská mechanizace
Mléko
Obilniny
Včelařství

- ochrana prostředí

Biochemické cykly
Hmyzí škůdci

- potravinářské obory

Omáčky
Pečivo
Těstoviny
Vepřové maso

- lesnické a dřevařské obory

Struktura, obnova a výchova lesa
Ruční nářadí a motorová pila
Kácení normálně rostlého stromu
Soustřeďování dřeva
Zvláštní případy těžby
Hydraulická ruka, zpracování těžebního odpadu
Harvestorové uzle
Lesní dopravní síť, odvozní soupravy
Ochrana lesa
Normočasy, lesní dřeviny
Manipulační sklady

- pečovatelské obory

Hygienická péče, lůžko a jeho úprava
Stravování
Sociální psychologie, psychohygiena
Autoplatický obraz nemoci

- technické a strojírenské obory

Spalovací motory
Podvozek vozidel
Převody
Lícování

- zahradnické obory

Generativní množení rostlin
Přímé vegetativní množení rostlin
Očkování
Roubování

10_37_145_158_1387_CJ

Více informací o průběhu realizace projektu najdete na informačním portálu RISA.

Rozvoj odborných komunikačních dovedností pracovníků školy v cizích jazycích

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci projektu probíhá realizace kurzů jazykového vzdělávání, kterého se účastní 55 pedagogů ze tří pracovišť Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Jazyková výuka, která byla zahájena v lednu 2011, bude probíhat 15 měsíců. Kurzy jsou realizovány formou dvouhodinových bloků v délce 90 minut a probíhají v době školního vyučování.

Jazykové kurzy budují a rozvíjejí na odpovídající úrovni osvojování jazykových prostředků (výslovnost, pravopis, slovní zásobu, mluvnici a její funkční užití) a řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní). V rámci blokové výuky projektu vytvářejí vzdělávaní pedagogové ve spolupráci s lektory slovníčky odborných pojmů zaměřené na odborné zaměření učitelů. Projekt navazuje na ukončený projekt „Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy v oblasti ICT“, reg. číslo CZ.1.07/1.3.03/02.0015, díky kterému se pedagogičtí pracovníci naučili zacházet se základními nástroji ICT a obeznámili se s možnostmi využívání těchto výukových prostředků v učebním procesu.

Cílem projektu je v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přispět k rozvoji jazykových kompetencí učitelů tak, aby se zlepšila jejich flexibilita a adaptabilita v období probíhající kurikulární reformy a tím se zvýšily jejich pedagogické kompetence. Projekt připraví účastníky na komunikaci v cizím jazyce při mezinárodních projektech školy, odborných exkurzích v zahraniční či při využívání cizojazyčné literatury při přípravě na výuku.

Registračmí číslo projektu: CZ.1.07/1.3.03/03.0001

Doba trvání projektu: 1. 11. 2011 – 31. 05. 2012

Více informací o aktuálním dění v projektu najdete na informačním portálu RISA.

10_37_145_158_1387_CJ

Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím

Cílem projektu byla rekonstrukce školského objektu v Zámecké ulici ve Frýdlantu („objekt Pitevna), ve kterém vznikly nové prostory pro výuku zemědělských odborných předmětů a jejich praktické cvičení. Dále došlo k pořízení moderního stroje – lesnické vyvážecí soupravy VIMEK 608.

Více o projektu zde.

Výstupy projektu:

Díky pořízení moderních strojů, přístrojů a vybavení dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky. Absolventi školy tak budou splňovat současné nároky zaměstnavatelů využívajících moderních technologických zařízení a tím budou lépe uplatnitelní na trhu práce po absolvování studia.

10_37_111_126_1254_CJ10_37_111_126_1255_CJ

Zdroj podpory:

Regionální operační program NUTS II Severovýchod, oblast podpory 4.2

Celkové náklady:  5 725 503,- Kč
Výše dotace:   4 866 673,- Kč
Doba realizace:  1.3.2010 – 15.12.2011

10_37_111_126_1459_CJ10_37_111_126_1457_CJ10_37_111_126_1458_CJ

Krajina včera a dnes

Tento projekt byl  vybrán mezi tři nejlepší projekty a oceněn za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji. Další informace si přečtěte na stránkách střediska ekologické výchovy Divizna Liberec, ocenění si můžete prohlédnout zde.

Název projektu: Krajina včera a dnes

Škola pro udržitelný život, společný grantový a asistenční program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER

Popis projektu: Cílem projektu je předat žákům znalosti a dovednosti z oblasti životního prostředí, ovlivňovat u žáků vztah k přírodě, působit u žáků na vytváření hierarchie životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje. Projekt má podporovat spolupráci školy se správou zámku a hradu Frýdlant a zvýšení informovanosti žáků a veřejnosti o problematice ochrany přírody a krajiny v regionu. Žáci se účastní práce v terénu na podporu údržby zámeckého parku, na umístění informačních tabulí v zámeckém parku, které budou koncipovány jako propagační a informační materiál pro potřeby turistů, návštěvníků a jako osvěta pro obyvatele zdejšího regionu. Součástí projektu je osvětová činnost: přednášky na zámku a hradu Frýdlant nejen pro žáky, ale i pro širokou veřejnost. Více zde

10_37_0_59_609_CJ 10_37_0_59_610_CJ 10_37_0_59_611_CJ 10_37_0_59_612_CJ

Doba trvání: duben 2009 - červen 2010

Projekt byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život

10_37_0_59_597_CJ

Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy v oblasti ICT

Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy  v oblasti ICT

Název projektu: Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy  v oblasti ICT

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Popis projektu: Cílem projektu je vytvořit systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy, a to v oblasti výpočetní technik a nových moderních výukových metod. V rámci kurzů se pedagogové naučí ovládat a efektivně využívat výpočetní a prezentační techniku, propojovat jednotlivá zařízení mezi sebou, využívat je ve výuce a pracovat s programy Word, Excel a PowerPoint.

Doba trvání: říjen 2009 až leden 2011

Aktuality:

  • Dne 19. listopadu 2009 proběhl v MCDO v Hejnicích zahajovací seminář projektu. Účastníci byli seznámeni s cíli, obsahem a rozsahem projektu a s realizačním týmem.

10_37_0_59_602_CJ 10_37_0_59_604_CJ 10_37_0_59_605_CJ 10_37_0_59_606_CJ

  • Od začátku prosince 2009 probíhá podle harmonogramu výuka v 8 skupinách na všech třech pracovištích školy

10_37_0_59_614_CJ 10_37_0_59_615_CJ 10_37_0_59_616_CJ 10_37_0_59_617_CJ

Další aktuální informace o průběhu projektu najdete na informačním portálu RISA.

Před začátkem vánočních prázdnin v prosinci 2010 byla ukončena výuka v rámci projektu. V průběhu posledních lekcí vyplnili účastníci projektu evyluační dotazníky,  které budou statisticky vyhodnoceny. Získané výsledky budou po patřičném grafickém zpracování prezentovány na závěrečném semináři a současně budou získané informace využity k definitivním úpravám systému vzdělávání. Mimoto budou tyto údaje pro vedení školy prostředkem zpětné vazby o realizovaném projektu.

Důležitým krokem v rámci realizace projektu byla žádost vedení školy a realizačního týmu o prodloužení délky trvání projektu do 30.6.2011. Důvodem žádosti je získat dostatek času pro akreditaci ověřeného evaluovaného vzdělávacího programu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Závěrečný seminář – 30. dubna 2011

Oficiální zakončení projektu proběhlo formou závěrečného semináře, na kterém byl celý projekt zhodnocen, účastníci byli seznámeni s výsledky evaluace, byly prezentovány některé nejzdařilejší závěrečné práce a úspěšným absolventům kurzu byly předány certifikáty.

V průběhu měsíce května probíhalo vyúčtování projektu, shromažďování podkladů pro závěrečnou zprávu a její vypracování. ke dni 31.5.2011 byl projekt ukončen.

Aktualizováno 31.5.2011

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

10_37_0_59_596_CJ

10_37_57_70_1144_CJ 10_37_57_70_1143_CJ 10_37_57_70_1142_CJ 10_37_57_70_1141_CJ

Zelená učebna

G6 Program podpory ekologické výchovy a osvěty Libereckého kraje

Projekt „Zelená učebna“ je zaměřený na vybudování přírodní učebny.

Postupně vlastními silami přetvoříme rozsáhlý školní pozemek v místo ideální pro získávání pracovních dovedností, pro pozorování vzájemných vztahů mezi organismy, pro ověřování teoretických informací z výuky k mezipředmětovému využití, místo k uskutečňování projektového vyučování, pro sžívání se třídních kolektivů, místo k odpočinku a relaxaci, zároveň však k získávání návyku ohleduplného pohybu a chování v přírodě.

10_37_109_124_1268_CJ 10_37_109_124_1270_CJ 10_37_109_124_1271_CJ

Více o projektu zde

Doba trvání projektu: červen 2011 – květen 2012

Fotodokumentace z realice projektu zde

10_37_109_124_1151_CJ

Efektivní škola

Datum zahájení projektu:  01. 02. 2013

Datum ukončení projektu: 30. 04. 2014

Obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit kompetence nepedagogických pracovníků tří škol: SOŠ Liberec, SŠHL Frýdlant a SPŠT Jablonec nad Nisou a rozvíjet je v oblastech jejich odbornosti se specifickým důrazem na interiorizaci cílů kurikulární reformy i těmito pracovníky zúčastněných škol. V projektu Efektivní škola se proškolí celkem 62 nepedagogických pracovníků v rámci tří klíčových aktivit. V oblasti osobnostního rozvoje nepedagogických pracovníků probíhá vzdělávání ve čtyřech modulově uspořádaných dnech celkem pro 30 účastníků. Významným trendem v moderním stravovacím zařízení je zdravá výživa, proto druhá klíčová aktivita je určena pro 11 nepedagogických pracovníků tří zúčastněných škol, kteří se pohybují na obchodně provozních pozicích. Neméně důležitá třetí klíčová aktivita je zaměřena na oblast efektivního využívání ICT a je určena pro 21 nepedagogických pracovníků ve třech uspořádaných modulech pro prohloubení jejich znalostí.

Projekt Efektivní škola je řízen týmem, jehož členy jsou také koordinátoři cílových skupin SŠHL Frýdlant a SPŠT Jablonec nad Nisou.

Příručky ke stažení:

Efektivní využívání ICT

Příručka pro komunikaci nepedagogických pracovníků

Zásady zdravé výživy a hygiena stravovacích provozů

Triangl

Informace o projektu

Poradenství v Libereckém kraji

Projekt Poradenství v Libereckém kraji napomáhá komplexnímu rozvoji psychologických, speciálně – pedagogických a asistenčních služeb na území Libereckého kraje. Sestává se ze vzájemně propojených aktivit – rozšíření a zkvalitnění poradenských služeb, vytvoření sítě poskytovatelů těchto služeb ve vazbě na další instituce a výměny zkušeností mezi poradenskými pracovníky ve školství. Dále je plánováno doplnění nabídky vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.Projekt je financován v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007 a Libereckého kraje 2008.

Příjemcem podpory a nositelem projektu je Liberecký kraj, na realizaci se však podílí široké spektrum partnerů působících v poradenství: pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a školy, v nichž se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Trvání projektu:   1.6.2010 – 31.5.2013

Registrační číslo:   CZ.1.07/1.2.00/14.0133

Odkaz na stránky projektu: Poradenství v Libereckém kraji

Nová závěrečná zkouška

Nová závěrečná zkouška (NZZ) byla od roku 2005 vyvíjena v rámci systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kvalita I. financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podstatným rysem NZZ je celostní pojetí této zkoušky, zdůraznění role praktické zkoušky, komplexní pojetí témat jednotlivých zkoušek (písemné, praktické, ústní) a jejich vzájemná provázanost. Další rozdíly oproti dosavadnímu stavu spočívají zejména v přímém zapojení odborníků z praxe do přípravy obsahu závěrečné zkoušky a v posílení jejich role jako členů zkušební komise.  V květnu 2006 vznikl Návrh koncepce nové závěrečné zkoušky, který nové pojetí dále rozpracoval. Jednotné zadání závěrečné zkoušky je vytvářeno pro všechny tři zkoušky – písemnou, praktickou a ústní. Pro každý obor vzdělání se vytváří svébytné jednotné zadání, je však založeno na obecném schématu struktury jednotného zadání.

Jednotné zadání pro každý jednotlivý obor zpracovává autorský tým, který je složen z pedagogů odborných škol, zástupce zaměstnavatelů – odborníka z praxe, případně pracovníka NÚOV. Všichni, kdo JZZZ vytvářejí či posuzují, jsou zavázáni chránit jeho obsah před únikem informací. Novými prvky v JZZZ je obecný přehled ze světa práce a možnost využití samostatné odborné práce Pro školní rok 2010/11 se připravují jednotná zadání pro 128 oborů vzdělání kategorie H (tříleté učební obory) a pro 24 oborů kategorie E (určených hlavně pro žáky se zdravotním postižením). Na přípravě JZZZ se podílejí i pedagogičtí pracovníci SŠHL Frýdlant.

Odkaz na stránky projektu: NZZ

Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji

Cílem projektu je standardizace procesů řízení a evaluace škol za účelem zajišťování a zlepšování kvality vzdělávání. Projekt hodnocení kvality vzdělávání je určen pro 20 středních škol působících na území Libereckého kraje a to bez rozdílu zřizovatele. Jednou z cílových škol je i SŠHL Frýdlant.

V rámci projektu bude vytvořena a pilotně ověřena metodika hodnocení škol, provedeno vstupní hodnocení kvality škol, implementace standardů kvality, výstupní hodnocení kvality škol ověřující přidanou hodnotu projektu a zajištěna udržitelnost zavedeného systému kvality, a to především prostřednictvím portálu „Kvalita“.

Hlavním důvodem pro zpracování tohoto projektu je nutnost zkvalitnění systému řízení ve školách, což bude mít pozitivní dopad na celý výchovně vzdělávací proces a na zvýšení konkurenceschopnosti škol v rámci regionu. V rámci projektu budou podpořeni především pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci na jednotlivých školách, kteří při realizaci projektu získají nejen osobní zkušenost, ale i nezbytnou metodickou podporu.

Odkaz na stránky projektu: KVALITA

Naučnou stezkou za poznáním přírody

Naučnou stezkou za poznáním přírody

Cílem projektu ,,Naučnou stezkou za poznáním přírody“ je seznámit žáky a učitele Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant a širokou veřejnost s vybranými druhy hornin, které nás obklopují a jsou součástí neživé přírody v našem okolí. Dále jsou v rámci projektu budovány informační tabule o meteorologii a geologii. Expozice je koncipována tak, že žákům a návštěvníkům představí exponáty hornin regionu Libereckého kraje s jednotlivými popisy ke každému vystavenému exempláři, s geologickou mapkou, zákresem lokality výskytu a fotografiemi. Nově vybudovaná expozice navazuje na síť již zřízených environmentálních prvků v areálu školy – meteorologickou stanici a zelenou učebnu.

Projekt byl podpořen dotačním fondem Libereckého kraje v programu 8.1 a to částkou 47.000 Kč.

Psali o nás:

http://www.kraj-lbc.cz/Nova-geologicke-expozice-ve-Frydlantu-je-pristupna-zakum-i-verejnosti–n320754.htm

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/archiv/archiv-2015/hospodarska-a-lesnicka-skola-otevrela-geologickou-expozici.html

http://www.frydlantsko.eu/slavnostni-otevreni-geologicke-expozice-na-stredni-skole-hospodarske-a-lesnicke-frydlant/

GeoExpo_06 GeoExpo_07 GeoExpo_08 GeoExpo_26 GeoExpo_24 GeoExpo_04 GeoExpo_03 GeoExpo_21 GeoExpo_20 GeoExpo_18 GeoExpo_17 GeoExpo_19 GeoExpo_14 GeoExpo_12 GeoExpo_15 GeoExpo_16 GeoExpo_01 GeoExpo_10

Modernizace odborného vzdělávání

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Trvání projektu: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 78 347 507,49 Kč.

NAKAP I

KAP LK lg

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I

Projekt trvá od 1.7.2018 do 31.8.2020. Podrobnosti zde.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti