vykricnik

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ

Sdělení ředitele školy

 

1. S účinností od 11. 3. 2020 do odvolání je zakázána osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve škole a všech součástech školy.

2. S účinnosti od 13. 3. 2020 do odvolání  je přerušen provoz (pronájem) tělocvičen školy.

3. S účinností od 16. 3. 2020 do odvolání je omezen kontakt školy s veřejností na elektronickou nebo telefonickou komunikaci.

4. S účinností od 16. 3. 2020 bude areál školy otevřen pouze od 8,00 do 13,00 hodin.

5. S účinností od 16. 3. 2020 do odvolání bude probíhat distanční výuka žáků prostřednictvím IS Edookit, Bakaláři nebo emailové korespondence.

6. S účinností od 18. 3. 2020 do odvolání je zastavena činnost školní kuchyně, jídelny a školní prodejny

7. Pedagogičtí zaměstnanci školy mohou od 18. 3. 2020 do odvolání pracovat v režimu home office.

8. Žáky vyzýváme, aby sledovali IS Edookit, Bakaláři nebo svou elektronickou poštu a reagovali ve vlastním zájmu na podklady od vyučujících. Od 16. 3. 2020 bude distribuována forma výuky samostudiem samotnými vyučujícími jednotlivých předmětů.

Kontakty na jednotlivé vyučující najdete na webu školy – www.sshlfrydlant.cz

Technická podpora pro IS Edookit (pracoviště Bělíkova, Zámecká)

Ing. Miroslav Novotný          miroslav.novotny@sshlfrydlant.cz

9. Pedagogičtí pracovníci budou mít v případě zájmu možnost prozatím v době od 18. 3. 2020 do odvolání čerpat práci doma nebo standardně docházet do místa práce ve stejné časové pracovní povinnosti, jako tomu bude u těch, kteří zvolí práci doma.

10. Práce doma bude podmíněna tím, že musí být k zastižení elektronicky a telefonicky v případě nutnosti a řešení mimořádných situací, a to zejména v době 08:00 – 12:00 hodin.

 

Informativní sdělení pro žáky konající rozdílové, doplňkové zkoušky a žáky IVP

Žáci, kteří jsou povinni složit rozdílové zkoušky, doplňkové zkoušky a žáci IVP, mají termín prodloužený do odvolání mimořádného stavu, případně si dohodnou termín s vyučujícím daného předmětu, případně podají žádost o prodloužení termínu řediteli školy.

 

Informativní sdělení pro žáky končících maturitních ročníků

Termín 31. 3. 2020 pro odevzdání seznamu literárních děl (pro maturitní ročníky) zůstává v platnosti. Seznamy žáci zašlou prostřednictvím emailové korespondence.

Pro pracoviště Zámecká, Frýdlant – Mgr. Tereza Prchalová

Pro pracoviště Bělíkova, Frýdlant – Mgr. Renata Medvědová

 

Informativní sdělení pro žáky oboru Sociální činnost

Dne 13. 3. 2020 přijala vláda ČR usnesení č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních sužeb po dobu trvání nouzového stavu. Na základě tohoto usnesení budou mít po dobu trvání nouzového stavu žáci a studenti SŠ, VOŠ a VŠ v oboru sociálních služeb vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, a to z důvodu zajištění péče v zařízení sociálních služeb. Podle tohoto zákona je žák studující ve studijním oboru Sociální činnost ve věku od 18 let do věku 62 let povinen v případě potřeby:

uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a uloženou pracovní povinnost vykonávat.

 

Obsah, rozsah a místo prací stanoví žákovi pracovním příkazem hejtman kraje.

 

Pracovní povinnosti nepodléhají žáci, kteří spadají do jedné z těchto kategorií:

  • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, osoby invalidní ve třetím stupni, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.
  • zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury.
  • ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje.

 

Výjimku žákovi může také udělit orgán krizového řízení z důvodu, že v plnění pracovní povinnosti mu brání důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.

Žák nebo student je oprávněn plnění povinnosti odmítnout z důvodu, že plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo druhých osob, případně z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se zákonem.

Pokud žák není schopen vykonávat pracovní povinnost, je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz (hejtman nebo primátor).

Za konání pracovní povinnosti náleží žákovi peněžní náhrada, kterou vyplácí orgán, který rozhodl o uložení povinnosti. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení nouzového stavu. V případě, že nebude možno určit výši peněžní náhrady dohodou nebo postupem podle občanského zákoníku, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce.

 

Ve Frýdlantu dne 16. 3. 2020

 

Ing. Miroslav Kudrna

ředitel

 

Sdělení ředitele školy – mimořádné opatření 16.3.2020