dscn0771_1440

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 – STUDIJNÍ OBORY

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – STUDIJNÍ OBORY

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 pracovních dnů od tohoto rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (§ 60a odst. 7 školského zákona), vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Podle ustanovení § 60 odst. 19 školského zákona lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává dvojmo ředitelce školy: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje

pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu. Uchazečům, kteří byli přihlášeni v rámci některé skupiny uzpůsobení podmínek ZP_B, ZP_BR nebo SP, nebudou prostřednictvím tohoto webového portálu testová zadání poskytnuta, neboť se jedná o specificky upravená zadání. Vyřizování jejich požadavků na poskytnutí zadání proto necháváme na školách.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

https://vpz.cermat.cz/testy/